Logo Life Citywater_logo_small

Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Tiedote 25.3.2015

Helsinki rakentaa ensimmäisen luonnonmukaisen hulevesirakenteen lähelle keskustaa Pohjois-Pasilaan

Helsinki rakentaa luonnonmukaisen hulevesirakenteen Pohjois-Pasilaan Maunulanpuistoon kevään 2015 aikana.  Rakenne puhdistaa muun muassa raskasmetalleja ja ravinteita Maaliikennekeskuksen ja Metsäläntien hulevesistä ennen niiden johtamista Haaganpuroon. Haaganpuro on lohi- ja siikapitoinen vesistö.

Hulevesirakenteen biosuodatusaltaan kohdalta Maunulanpuistosta joudutaan poistamaan puustoa noin 850 neliömetrin alueelta. Puusto poistetaan maaliskuun aikana välttäen näin esim. lintujen pesimälle aiheutuvaa tarpeetonta vahinkoa.

”Tämä on Helsingin ensimmäinen luonnonmukainen hulevesienhallintamenetelmä, joka rakennetaan näin lähelle keskustaa. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun Helsinki käyttää biosuodatusta hulevesien puhdistamiseen”, Helsingin ympäristökeskuksen projektikoordinaattori Kajsa Rosqvist sanoo.

Metsäläntien alittavasta nykyisestä hulevesirummusta tulevat hulevedet johdetaan uudella putkella ulkoilureitin pohjoispuolelle kivettyyn viivytysaltaaseen. Sen jälkeen hulevesi johdetaan puhdistaviin biosuodatusaltaisiin, joissa suodatusmateriaaleina käytetään tulvaniittyä ja kosteikkokasveja sekä niiden alla useampia hiekkakerroksia.

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, jotka kerääntyvät rakennetuille vettä läpäisemättömille pinnoille. Ne keräävät esimerkiksi katoilta ja teiltä runsaasti raskasmetalleja ja muita haitta-aineita. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman sademäärien lisääntymisen ja tiivistyneen kaupunkirakentamisen johdosta hulevedet aiheuttavat myös tulvia, varsinkin viemäröidyillä kaupunkialueilla. Luonnonmukaisilla hallintamenetelmillä hulevesiä pystytään puhdistamaan ja viivyttämään ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti sekä tuomaan viherrakenteita kaupunkiympäristöön.

Lähivesien ja Itämeren suojelu on tavoitteena EU LIFE+-rahoitteisessa CITYWATER – Benchmarking water protection in cities -hankkeessa. Tavoitteeseen pyritään mm. luonnonmukaisten hulevesien hallintamenetelmien suunnittelulla ja toteutuksella.
CITYWATER-hanke toimii Helsingin ja Turun koordinoiman Itämerihaasteen puitteissa. Itämerihaaste on kansainvälinen verkosto paikallisille vesiensuojelutoimia toteuttaville tahoille Itämeren valuma-alueella. Helsingissä Itämerihaastetta toteutetaan hallintokuntien tiiviinä yhteistyönä.

Kuvia mediakäyttöön (kuvaaja Kajsa Rosqvist): https://aineistopankki.hel.fi/?cart=5311-kliilglcfk&l=FI

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori
Kajsa Rosqvist
kajsa.rosqvist@hel.fi
+358 40 510 2294
Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Projektipäällikkö
Päivi Islander
paivi.islander@hel.fi
+358 50 559 1437
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Download press release as PDF

– – –

Logo Life Citywater_logo_small

Helsingfors stads miljöcentral
Pressmeddelande 25.3 2015

Helsingfors satsar på naturenlig dagvattenhantering i Norra Böle

Helsingfors bygger en naturenlig dagvattenlösning i Månsasparken i Norra Böle under våren 2015. Dagvattenlösningen kommer att rena bland annat tungmetaller och näringsämnen ur dagvattnet som härstammar från Landtrafikcentralen och Krämertsskogvägen innan vattnet når Hagabäcken, där det bl.a. finns lax- och sikbestånd.

Arbetet börjar i mars med att fälla träd på ett ca 850 kvadratmeter stort område för att ge plats åt en biofiltreringsbassäng som är en del av dagvattenlösningen. Trädfällningen utförs inom mars månad för att undvika att störa fåglarnas häckning.

”Det här är Helsingfors första naturenliga dagvattenhanteringslösning i närheten av centrum. Det är även första gången som Helsingfors använder biofiltrering för rening av dagvatten” säger Kajsa Rosqvist från Helsingfors miljöcentral.

Dagvattnet leds under Krämertsskogvägen och vidare genom ett nytt rör till en stenbelagd sedimenteringsbassäng som ligger på norra sidan om gångvägen. Därefter leds dagvattnet till biofiltreringsbassängen där vattnet renas. Skadliga ämnen upptas i olika filtreringslager som består av grus och sandlager samt ängsvegetation och våtmarksväxter.

Dagvatten är regn- och smältvatten som samlas på ogenomträngliga ytor. Från t.ex. tak och vägar samlar dagvatten upp rikligt av tungmetaller och andra skadliga ämnen. På grund av ökad nederbörd till följd av klimatförändringen och tätbebyggd stadsstruktur orsakar dagvattnen även översvämningar speciellt i områden där vattnet leds i slutna rörsystem. Genom naturenlig dagvattenhantering i öppna system kan man rena och fördröja dagvattenströmningen miljövänligt och effektivt samt göra stadsmiljöer grönare.

Målsättningen för det EU LIFE+-finansierade CITYWATER-projektet är att skydda lokala vattendrag och Östersjön. Att planera och förverkliga naturliga dagvattenhanteringslösningar är en av åtgärderna som genomförs inom projektet.

CITYWATER-projektet fungerar inom ramen för Östersjöutmaningen som koordineras av Helsingfors och Åbo. Östersjöutmaningen är ett internationellt nätverk för aktörer som jobbar med vattenskydd inom Östersjöns avrinningsområde. I Helsingfors har de olika förvaltningsenheterna ett tätt samarbete kring Östersjöfrågor.

Bilder för mediabruk (fotograf Kajsa Rosqvist): https://aineistopankki.hel.fi/?cart=5311-kliilglcfk&l=FI

För mera information:

Projektkoordinator Kajsa Rosqvist
kajsa.rosqvist@hel.fi
+358 40 510 2294
Helsingfors stads miljöcentral

Projektchef
Päivi Islander
paivi.islander@hel.fi
+358 50 559 1437
Helsingfors stads byggnadsverk

Download press release as PDF